De belangrijkste financiele ratio’s voor investeerders in 2020

Financiele ratio’s geven weer hoe een bedrijf ervoor staat: ze maken van simpele cijfers en data getallen die goed gebruikt kunnen worden in analyse. Analysten kunnen vaak aan slechts een paar belangrijke ratio’s zien wat voor bedrijf zij voor zich hebben. In dit artikel zetten we de belangrijkste ratio’s uiteen in vijf categoriën: liquiditeit; solvabiliteit; rentabiliteit; hefboom en beursratio’s

Kort samenvattend worden de ratio’s voor twee doeleinden gebruikt:

 • Het inzichtelijk maken van de prestaties van een bedrijf over tijd
 • De prestaties van een bedrijf vergelijken met bedrijven in dezelfde sector

Liquiditeitsratio’s

De liquiditeit geeft weer in hoeverre een onderneming kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

 • Werkkapitaal (nettobedrijfskapitaal)= \small{\textrm{vlottende activa} - \textrm{kort vreemd vermogen}}: de liquiditeit is toereikende indien de vlottende active groter zijn dan de kortlopende schulden.
 • Current ratio = \frac{\textrm{beperkte vlottende activa}}{\textrm{kort vreemd vermogen}}: Het geeft de mate aan waarin kortlopende schulden uit de vlottende activa kunnen worden betaald, er kan alleen aan schuldeisers worden voldaan wanneer deze waarde boven 1 ligt.
 • Quick ratio = \frac{\textrm{Vlottende activa - voorraad}}{\textrm{Kort vreemd vermogen}}, geeft mate waarin verschaffers van kort vreemd vermogen snel kunnen worden betaald. Dit verschilt de current ratio, waarin voorraden wel mee zijn genomen: de quick ratio neemt aan dat de vorraden niet snel verkocht kunnen worden i.v.m. gevaar voor de continuiteit.

Solvabiliteitsratio’s

Gezien het feit dat de liquiditeit weinig zegt over de positie van een bedrijf op de lange termijn, bieden solvabiliteitsratio’s een oplossing. Simpelweg

 • Solvabiliteit = \frac{\textrm{Eigen vermogen}}{\textrm{Totaal vermogen}} geeft het vermogen om schulden terug te betalen weer.
 • Debt ratio= \frac{\textrm{Vreemd vermogen}}{\textrm{Totaal vermogen}} geeft weer in hoeverre het vermogen bestaat uit vreemd vermogen.
 • Interestdekkingskengetal \frac{\textrm{Bedrijfsresultaat}}{\textrm{Rentelasten}} geeft een beeld van hoe vaak een bedrijf de rentelasten verdient. Het is een duider voor twee zaken:
  1. In hoeverre nog leningen aan kunnen worden gegaan en
  2. In hoeverre de winst kan verminderen voordat een onderneming in moeilijkheden komt.
 • Cashflow ratio\frac{\textrm{totaal resultaat + jaarlijkse afschrijvingen}}{\textrm{rentelasten + aflossing op lang vreemd vermogen}}: hoe hoger deze ratio, hoe makkelijker een onderneming aan de verschaffers van het lang vreemd vermogen kan voldoen.

Rentabiliteitsratio’s

De rentabiliteit geeft weer in hoeverre een bedrijf winstgevend is. Hieruit maakt een bedrijf beslissingen over bijvoorbeeld het uitkeren van dividend.

 • Brutowinstmarge = \frac{\textrm{brutowinst}}{\textrm{omzet}}: geeft het percentage aan van de omzet dat een onderneming heeft na het voldoen van de directe kosten. Alternatieven hierop:
  1. Operationele winstmarge: geeft aan welk deel van de omzet overblijft voor verstrekkers van vreemd vermogen
  2. Nettowinstmarge: het percentage van de omzet dat na aftrek van alle kosten, rentelasten, belastingen en dividend overblijft.
 • Rentabiliteit totaal vermogen (Return on assets) = \frac{\textrm{winst voor interest en belasting}}{\textrm{gemiddeld totaal vermogen}}: fractie die de winstgevendheid aangeeft van het gemiddeld totaal vermogen.
 • Rentabiliteit eigen vermogen (Return on equity)= \frac{\textrm{nettowinst voor belasting*}}{\textrm{gemiddeld eigen vermogen}}:  *deze fractie wordt vaak zowel voor, als na belasting berekend. Hierin is het vreemd vermogen dus niet meegenomen.
 • Rentevoet vreemd vermogen = \frac{\textrm{rentelasten + uitkering aandeel van derden}}{\textrm{vreemd vermogen}}: duidt de gemiddelde kosten van vreemd vermogen

Ratio’s beursgenoteerde bedrijven

Er zijn een aantal ratio’s de met name voor beursgenoteerde bedrijf gebruikt worden, die veelal te maken hebben met de waarde van een aandeel. Hiermee kan men tussen vergelijkbare bedrijven snel naar verschillen in bijvoorbeeld de winstgevendheid en het dividend kijken.

 • Koers-winstverhouding\frac{\textrm{huidige koers per aandeel}}{\textrm{winst per aandeel}}: geeft de verhouding tussen de winst en de beurswaarde weer. Het wordt vaak gebruikt om de waardering van een aandeel te vergelijken met de geschiedenis en met andere vergelijkbare aandelen. Vaak wordt verwacht dat voor bedrijven met een lage koers-winstverhouding de toekomst somber is: de winst neemt naar verwachting af. Anderzijds is de koers-winstverhouding voor sommige bedrijven gigantisch, in anticipatie op een zeer rooskleurige toekomst.
 • Winst per aandeel\frac{\textrm{nettowinst}}{\textrm{aantal uitstaande aandelen}}: geeft vooral een beeld van de hoogte van het dividend dat hypothetisch uitgekeerd zou kunnen worden.

Hefboomratio’s

Hefboomeffecten geven weer in hoeverre veranderingen in omzet effect hebben op het bedrijfsresultaat. Ondernemingen met grote hefboomwerking profiteren van grote winststijging bij een toename in de omzet, dit is wel gekoppeld met risico: wanneer de omzet afneemt neemt ook de winst snel af. Voor een lage hefboomwerking geldt bovenstaand effect omgekeerd.

 • Operationeel hefboomeffect\frac{\textrm{afzet * (prijs - variabele kosten)}}{\textrm{afzet * (prijs - variabele kosten) - vaste kosten}}
 • Financiële hefboomwerking =\frac{\textrm{EBIT}}{\textrm{EBIT - rentekosten} - \frac{\textrm{preferente aandelen}}{\textrm{1 - belastingtarief}}}: geeft de mate aan waarin verhoging op het rendement op eigen vermogen gerealiseerd kan worden door het financieren met vreemd vermogen.

Verhoudingen: handelen naar ratio

Zoals u hebt kunnen lezen geven jaarrekeningen enorm interessante inzichten in de prestatie van een bedrijf. Deze ratio’s maken van simpele getallen indicatoren die aangeven hoe een bedrijf ervoor staat. Wij hopen dat deze korte uiteenzetting u een beeld geven en dat deze kengetallen uw investeringsbeslissingen van ratio’s tot handelen naar ratio kunnen maken.

Plaats een reactie