Verschil brutowinst en nettowinst

Bruto- en netto-inkomen worden vaak door veel mensen verward, omdat ze de neiging hebben om verschillende betekenissen te hebben als het gaat om het loon, de lonen of het zakendoen in het algemeen. Het is begrijpelijk dat veel mensen deze twee termen door elkaar halen omdat ze een beetje verwarrend zijn. De betekenis van de woorden verandert afhankelijk van de context. Bedrijven gebruiken deze termen bijvoorbeeld om financiële ratio’s te beschrijven, terwijl werknemers ze gebruiken om verschillen in salarissen te beschrijven.

brutowinst nettowinst verschil

Ik zal beide termen in detail uitleggen, zodat u kunt begrijpen wat ze betekenen. We kijken ook naar formules en lopen door een paar voorbeelden om ze te illustreren. Wat is het verschil tussen bruto en netto-inkomen? Eerst moeten we elk van deze termen definiëren omdat ze betrekking hebben op een bedrijf en een werknemer.

Wat is brutowinst?

Bedrijven gebruiken de termen bruto-inkomen en brutowinst door elkaar. Dit betekent dat volgens de bedrijven het bruto-inkomen gelijk is aan het bedrag van de inkomsten dat de kosten van de verkochte goederen overtreft. Met andere woorden, dit is het bedrag aan inkomsten dat overblijft nadat alle kosten voor het maken van de producten zijn verantwoord. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele verkoop- en administratiekosten of belastingen. Bedrijven gebruiken dit om het bedrag aan inkomsten te berekenen dat kan worden gebruikt om deze bedrijfskosten te betalen.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld.

  • Verkoop: €100.000
  • Kosten van de verkochte goederen: €50.000
  • Verkoopkosten: €10.000
  • Administratieve uitgaven: €15.000
  • Belastingen: €5.000

Dit bedrijf zou €50.000 aan bruto jaarinkomsten (€100.000 – €50.000) rapporteren op de winst- en verliesrekening direct na de kosten van de verkochte goederen. De verkoopkosten, administratiekosten en belastingen worden niet in aanmerking genomen. Dit is slechts één stap in de berekening van het netto-inkomen.

Werknemers hebben een heel andere definitie. Werknemers of loontrekkenden gebruiken de termen bruto-inkomen en brutoloon door elkaar. Het bruto-inkomen is voor een werknemer het totale loon dat een werkgever aan de werknemer betaalt vóór belastingen en andere inhoudingen worden uit de looncheque gehaald. Houd er rekening mee dat dit niet het brutobedrag is dat de werknemer daadwerkelijk mee naar huis mag nemen. Dit is de werkelijke kosten voor de werkgever.

Bijvoorbeeld, een werknemer die €30.000 per jaar verdient kan €9.000 ingehouden hebben op hun loonstrookje om inkomstenbelastingen, belastingen en zijn of haar aandeel in de personeelsvoordelen te betalen. Het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon is €9.000. Het brutoloon is gelijk aan het volledige bedrag dat de werkgevers betalen – niet het bedrag dat de werknemer ontvangt.

Wat is nettowinst?

Voor een bedrijf is het netto-inkomen of de nettowinst het bedrag aan inkomsten dat de totale kosten van de productie van die inkomsten overschrijdt. Met andere woorden, de formule is gelijk aan de totale opbrengsten minus de totale kosten. Dit meet het bedrag van de winst die in het bedrijf blijft nadat alle kosten voor de periode zijn betaald. Deze winst kan door de onderneming worden ingehouden op de ingehouden winstrekening of kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of de eigenaars.

Kijkend naar het vorige bedrijfsvoorbeeld, zouden we een netto-inkomen van €20.000 berekenen door alle uitgaven af te trekken van de bedrijfsomzet (100.000 – €50.000 – €10.000 – €15.000 – €5.000).

Dit bedrijf zou de €20.000 aan netto-inkomsten rapporteren aan de onderkant van de winst- en verliesrekening na alle uitgaven.

Werknemers, aan de andere kant, beschouwen hun netto-inkomen of nettoloon als hun totale loon minus alle inhoudingen zoals belastingen, verzekeringen en werknemersaandeel in de uitkeringen. Dit wordt vaak meeneemloon genoemd, omdat dit het bedrag is dat ze in hun loonstrookjes per loonperiode ontvangen.

Om terug te keren naar ons voorbeeld, zou deze werknemer zijn jaarlijkse nettoloon van €21.000 berekenen.

Het verschil tussen brutowinst en nettowinst

Nu we de definities van netto- versus bruto-inkomen kennen, kunnen we die twee vergelijken. Laten we naar beide kijken en onderscheid maken tussen het zakelijke gebruik en het individuele gebruik.

Bedrijven gebruiken het bruto-inkomen om aan te geven hoeveel inkomsten er overblijven aan het einde van een periode die gebruikt kan worden om de bedrijfskosten te dekken. Het is een beetje verwarrend, want meestal als je het woord bruto hoort, denk je totaal. Je kunt het zo onthouden. Het is het brutobedrag van de inkomsten nadat alle kosten van de verkochte goederen zijn betaald. Dit wordt gerapporteerd in de buurt van de top van de winst- en verliesrekening en is een tussenstap in de berekening van de nettowinst van het jaar.

Bedrijven berekenen hun netto-inkomsten op het einde van het jaar door alle bedrijfskosten af te trekken van de brutowinst. Dit wordt de netto-inkomsten genoemd omdat deze gelijk zijn aan de totale opbrengsten minus de totale kosten. Het is het netto van alles. Zoals ik al zei, wordt dit onderaan de winst- en verliesrekening gerapporteerd en wordt het meestal aangeduid als de onderste regel.

De werknemer of loontrekkende kijkt veel eenvoudiger naar deze termen. Netto versus bruto loon is gewoon het verschil tussen wat er uit de looncheque van de werknemer wordt gehaald. Bruto is het volledige bedrag dat door de werkgever wordt betaald, terwijl netto het bedrag is dat de werknemer in zijn of haar looncheque ontvangt (het volledige bedrag minus alle inhoudingen).

Plaats een reactie